Rady a tipy, které pro vás připravili naši odborníci:

Parketové laky v tělocvičnách

TANGO – NÁVOD NA POVRCHOVOU ÚDRŽBU LAKOVANÝCH POVRCHŮ PODLAH V TĚLOCVIČNÁCH.

Tělocvičnou se rozumí prostor, který se převážně využívá ke sportovním a tělovýchovným účelům.

Upozornění:

Parketové a ostatní dřevěné podlahy, pokud k tomu nejsou speciálně konstrukčním provedením uzpůsobeny, by neměly být při čištění zaplavovány vodou. Zaplavení podlahy vodou, nebo čistícími prostředky, které obsahují vodu, může způsobit nabobtnání dřeva a nevratně poškodit povrch podlahy.

S vodou se při údržbě musí vždy pracovat tak, aby nedošlo k zatékání vody do parketových a palubkových spár, to znamená, že se používají k vytírání pouze vlhké čistící pomůcky.

Údržba:

První tři až čtyři týdny se údržba povrchu provádí mopem, namočeným v čisté vodě a dokonale vyždímaným. Povrch se smí po stírání používat až po dokonalém a nezpochybnitelném oschnutí. Parketový lak TANGO bez povrchové úpravy polišem splňuje podmínky Vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 33, písmeno bod 2/ na součinitel smykového tření min. 0,6.

Po uplynutí této lhůty se na povrch podlahy tělocvičny nanese údržbovým strojem, nebo speciálním mopem od firmy Bona rovnoměrná vrstva neředěného údržbového prostředku BonaTech Parkett FRESHEN UP. Po řádném zaschnutí, viz. návod na obalu, je tělocvična připravena k používání.

Podle frekvence užívání haly se povrch dále pravidelně stírá údržbovým strojem, nebo mopem namočeným a řádně vyždímaným v roztoku Bona Parkett Polish REMOVER v koncentraci dle návodu.

Podle intenzity zatížení podlahy se v průběhu času provede odstranění – setření, prvního nátěru FRESHEN UP čistícím prostředkem Bona Parkett Polish REMOVERa ředěný 1 díl Remover na 5 dílů vody za pomocí čistícího stroje nebo speciálního mopu Bona. V odstraňování politury FRESHEN se pokračuje tak dlouhou až po vytírání vlhkým mopem nedochází k pěnění. Po dokonalém oschnutí podlahy se znovu nanese nová vrstva FRESHEN UP a proces se opakuje.

Poznámka: K dosažení minimálního součinitele tření a tím dosažení potřebné bezpečnosti, je nutné před každým sportovním utkání provést kontrolu stavu znečištění povrchu a podle potřebnosti povést důkladné očištění, tj. odstranění poliše FRESHEN UP a započít nový proces údržby.

Důkladné očištění povrchu se musí provést i po každém použití podlahy pro jiné než sportovní účely, např. taneční, kdy povrch byl ošetřen jinými prostředky, nebo byl jinak znečištěn. Zpětné převedení na režim tělocvičny je nezbytně nutné.

Nedokonale spojené vlivy a extrémní sporty:

V tělocvičnách a sportovních halách, kde se jednotlivé vlivy vlivem nedokonalého spojení mezi sebou navzájem pohybují, může vzniknout problém zatrhávání laku do stran. Tento problém souvisí s vysokou houževnatostí a pevností vodou ředitelných PU laků. Zatržením a postupným prasknutím laku, vznikne spára do které se při údržbě může dostávat voda a způsobit zvednutí dřeva.

Při provozování extrémních sportů, kdy dochází k nešetrnému styku sportovních pomůcek, např. hokejek, s povrchem laku, mohou na podlaze vznikat stopy, které se i při použití údržbových prostředků obtížně odstraňují. Z tohoto důvodů jsou pro podobné účely vhodnější dvousložkové rozpouštědlové systémy, kde vznik stop po úderech je více potlačen

Zvýšení součinitele smykového tření:

Přesto, že parketový lak TANGO má součinitel smykového tření vyšší než 0,6, lze pro některé sporty, kde lze předpokládat zvýšené požadavky na utlumení skluzu, skluz ještě dodatečně snížit. Snížení se provede dodatečným přidáním speciální složky těsně před aplikací, kterou výrobce laku na požádání zašle. Spotřeba 40 gramů na 1 kg laku, tj. 400 gramů na 10 kg laku.

U TANGA sport se tato nepoužívá.

Firma Building Plast, výrobce parketového nátěrového systému TANGO si vyhrazuje právo změn v údržbovém systému ve prospěch kvality.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO APLIKACI PARKETOVÝCH LAKŮ

Nátěrový systém parketových laků TANGO se skládá ze základního parketového laku TANGO primer, TANGO a TANGO sport. Tuto řadu doplňují krycí barvy určené ke značení sportovních areálů – Colour sport.

  • TANGO primer – akryl-polyuretanový základní lak

  • TANGO PLUS – vrchní 100% čistý polyuretanový lak

  • TANGO sport – vrchní 100% čistý polyuretanový lak

  • Colour sport – 100% polyuretanová barva

Laky jsou určeny na dřevěné podlahové parkety, palubky, podlahová prkna, obložení stěn ale i na nábytek. Dále viz. jednotlivé technické listy.

Zásady: Podklad musí být čistý, suchý, zbavený všech mastnot , předchozích voskových politur.

Povrch , který přichází do bezprostředního styku v lakem by neměl být ošetřen neověřeným biocidem. Některé biocidní prostředky způsobují zbarvení laku intenzivně do běla.

TANGO PRIMER – ZÁKLADNÍ PARKETOVÝ LAK

Lak je určen především na dubové a bukové parkety a na renovované podklady. U dubových podkladů, které obsahují větší množství tříslovin zabraňuje jejich možnému ztmavnutí při první aplikaci vrchního laku a to v době schnutí laku. Zlepšuje vykreslení dřeva,

Aplikuje se v tl. vrstvy mokrého filmu 100 mikronů. To je 1 kg laku na 10 m2 plochy. Podklad se nesmí rozmáčet. Doba zasychání z důvodů zesíťování činí 3 hodiny. Povrch se lehce přebrousí, ne probrousit.

TANGO PLUS

Vrchní parketový lak. Aplikace váleček, štětec. Nanáší se v jednotlivých vrstvách v tl. mokrého filmu 80 až 100 mikronů, tj. 10 – 12 m2/ kg laku. Brousitelnost laku je po 3 až 4 hodinách dle teploty a vlhkosti vzduchu. Zásadně je nevhodné aplikovat lak za horkého a suchého letního dne.

Příliš rychlé zasychání způsobí problémy s napojováním laku a neposkytne laku čas na rozliv a může dojít k vytvoření tzv. pomeranče. Pomeranč může také vzniknout vytahováním laku válečkem do extrémně tenkých vrstev. Vzniklý pomeranč se musí odstranit dokonalým zbroušení. Pomeranč nelze odstranit ulitím další vrstvy. Lak je lehce nažloutlý. Plné zatížení po 4 až 5 dnech.

Aplikují se s mezibrusem podle požadavku na povrch ve 3 až 4 vrstvách v časových odstupech 6 - 8 hodin. Pokud se k penetraci nepoužije parketový základní lak provede se penetrace vrchním lakem TANGO PLUS naředěným v poměru 70-60 dílů laku na 30 až 40 dílů vody. Podklad se penetrací nesmí rozmáčet. Po přebroušení a před další aplikací vrchního laku musí být penetrační základ dokonale suchý.

Při aplikaci TANGA PLUS ve sportovních areálech se do vrchní vrstvy přidává speciální prostředek, který intenzivně chrání lak proti poškrábání a upravuje slip povrchu / skluz/.

TANGO SPORT

Vrchní parketový lak. Zvláště odolný na oděr. Aplikace váleček, štětec. Lak je určen pro zvláště namáhané plochy. Má podstatně zvýšenou odolnost na vodu. Vzhledem k obtížné brousitelnosti se používá jako jeden nebo dva poslední nátěry. Má lepší aplikovatelnost / smočení povrchu/ na některé problematické repasované podlahy, kde se použije jako první nátěr. Lak je dokonale čirý.

Nanáší se v tl. 100 mikronů mokrého filmu, tj. 10 m2/1 kg laku. Časová prodleva mezi nátěry 6 až 8 hodin. Má pomalejší nástup tvrdosti. Plné zatížení po 8 až 10 dnech. Dále viz. TL Tango sport.

MOVIPUR BRILANT

Akryl-polyuretanový lak určený pro běžné bytové prostory. Pod MOVIpur není podmínkou používat na dubových podkladech TANGO primer. Aplikuje se v tl. mokrého filmu 80 až 100 mikronů, to je 10 až 12 m2 /1kg laku. Zasychání pro broušení min. 4 – 6 hodin. Následná aplikace po 6ti až 8 hodinách. Aplikuje se ve 3 až 4 vrstvách. Lak je dokonale čirý. Pro aplikaci platí stejné zásady jako v předchozích případech. Lak je dokonale čirý. Dále viz. TL MOVIpur

Aplikace vrchních parketových laků bez základního parketového laku

Vrchní parketové laky TANGO a MOVIpur lze aplikovat i bez použití základního laku za těchto podmínek. Vrchní lak se musí naředit vodou v poměru: 60 – 70 dílů laku na 40 – 30 dílů vody.

Tl. nátěru mokrého filmu 100 mikronů, tj. cca 10 až 12 m² /1kg laku. Podklad se nesmí rozmáčet. Před následnou aplikací musí být penetrace dokonale suchá 4 – 6 hodin. Následuje lehké přebroušení a nanesení vrchních laků. Lak naředěný vodou, který se nespotřebuje nesmí být nikdy vrácen do vrchního nenaředěného laku.

COLOUR SPORT

Krycí polyuretanové barvy pro sportovní areály. Aplikují se na přebroušený povrch podlahy. Překrývají se základním nebo vrchními laky. Nebo se aplikuje až na základní parketový lak.

Oprava suků, vyštíplého dřeva, hlavy šroubů apod.

Oprava povrchu dřeva se provádí vodou ředitelným tmelem na dřevo Clou Brusný tmel na dřevo. Tmel se dodává celkem v 18ti odstínech, vzájemně mísitelných. Aplikuje se na mírně zvlhčený povrch pře aplikací všech laků. Je dokonale brousitelný a je určen pro vnitřní prostředí. Je výrobkem firmy Alfred Clou Německo. Zastoupení ČR CLOU Bohemia s r.o. Radyňská 16, 326 00 Plzeň, tel. 377 441 961 

TMELENÍ SPÁR MEZI PARKETAMI

Tmelení spár mezi parketami se provádí trvale pružným tmelem v odstínech různých dřev od firmy Den Braven. Tmely a aplikují do dokonale očištěných spár, pod následné laky.

 

ODKAZY:

https://barvy-sokrates.eu/katalog-vyrobku/sokrates-tango-sport

https://barvy-sokrates.eu/katalog-vyrobku/sokrates-movipur-brilant

https://barvy-sokrates.eu/katalog-vyrobku/sokrates-colour-sport

https://barvy-sokrates.eu/katalog-vyrobku/sokrates-tmel-na-drevo

PROVOZOVNA MOST
Topolová 1456
Most 43401

Mobil: +420 725 005 985
Telefon: +420 414 120 298
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 7:00 - 12:00 hod.
PROVOZOVNA BRNO
Bohunická 238/67
Brno 61900

Telefon: +420 725 078 925
Tel./Fax: +420 547 214 330
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 6:30 - 17:00 hod.
Sobota 7:00 - 11:00 hod.
web & design Lukáš Staněk